Albanian Language Support (#719)

Co-authored-by: Orlando Karamani <orlandothemover@gmail.com>
This commit is contained in:
Orland Karamani 2023-09-14 16:51:11 +02:00 committed by GitHub
parent ab7ff25929
commit 1b382004cb
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: 4AEE18F83AFDEB23
7 changed files with 799 additions and 5 deletions

View File

@ -31,7 +31,8 @@ RUN apt-get update && \
tesseract-ocr-tha \
tesseract-ocr-tur \
tesseract-ocr-ukr \
tesseract-ocr-vie && \
tesseract-ocr-vie \
tesseract-ocr-sqi && \
apt-get clean && rm -rf /var/lib/apt/lists/* && \
mkdir /app && \
cd /app && \

View File

@ -43,7 +43,7 @@ public class Constants {
/**
* Supported document languages.
*/
public static final List<String> SUPPORTED_LANGUAGES = Lists.newArrayList("eng", "fra", "ita", "deu", "spa", "por", "pol", "rus", "ukr", "ara", "hin", "chi_sim", "chi_tra", "jpn", "tha", "kor", "nld", "tur", "heb", "hun", "fin", "swe", "lav", "dan", "nor", "vie", "ces");
public static final List<String> SUPPORTED_LANGUAGES = Lists.newArrayList("eng", "fra", "ita", "deu", "spa", "por", "pol", "rus", "ukr", "ara", "hin", "chi_sim", "chi_tra", "jpn", "tha", "kor", "nld", "tur", "heb", "hun", "fin", "swe", "lav", "dan", "nor", "vie", "ces", "sqi");
/**
* Base URL environment variable.

View File

@ -429,7 +429,7 @@ angular.module('docs',
prefix: 'locale/',
suffix: '.json?@build.date@'
})
.registerAvailableLanguageKeys(['en', 'es', 'pt', 'fr', 'de', 'el', 'ru', 'it', 'pl', 'zh_CN', 'zh_TW'], {
.registerAvailableLanguageKeys(['en', 'es', 'pt', 'fr', 'de', 'el', 'ru', 'it', 'pl', 'zh_CN', 'zh_TW', 'sq_AL'], {
'en_*': 'en',
'es_*': 'es',
'pt_*': 'pt',
@ -547,7 +547,8 @@ angular.module('docs',
{ key: 'dan', label: 'Dansk' },
{ key: 'nor', label: 'Norsk' },
{ key: 'vie', label: 'Tiếng Việt' },
{ key: 'ces', label: 'Czech' }
{ key: 'ces', label: 'Czech' },
{ key: 'sqi', label: 'Shqip' }
];
})
/**

View File

@ -61,7 +61,7 @@ angular.module('share',
prefix: 'locale/',
suffix: '.json?@build.date@'
})
.registerAvailableLanguageKeys(['en', 'es', 'pt', 'fr', 'de', 'el', 'ru', 'it', 'pl', 'zh_CN', 'zh_TW'], {
.registerAvailableLanguageKeys(['en', 'es', 'pt', 'fr', 'de', 'el', 'ru', 'it', 'pl', 'zh_CN', 'zh_TW', 'sq_AL'], {
'en_*': 'en',
'es_*': 'es',
'pt_*': 'pt',

View File

@ -192,6 +192,7 @@
<span ng-switch-when="pl">Polski</span>
<span ng-switch-when="zh_CN">简体中文</span>
<span ng-switch-when="zh_TW">繁體中文</span>
<span ng-switch-when="sq_AL">Shqip</span>
</span>
<span class="caret"></span>
</a>
@ -207,6 +208,7 @@
<li><a href ng-click="changeLanguage('pl')" ng-class="{ 'bg-info': currentLang == 'pl' }">Polski</a></li>
<li><a href ng-click="changeLanguage('zh_CN')" ng-class="{ 'bg-info': currentLang == 'zh_CN' }">简体中文</a></li>
<li><a href ng-click="changeLanguage('zh_TW')" ng-class="{ 'bg-info': currentLang == 'zh_TW' }">繁體中文</a></li>
<li><a href ng-click="changeLanguage('sq_AL')" ng-class="{ 'bg-info': currentLang == 'sq_AL' }">Shqip</a></li>
</ul>
</li>
<li translate="document.default.footer_sismics"></li>

View File

@ -0,0 +1,150 @@
'use strict';
angular.module("ngLocale", [], ["$provide", function($provide) {
var PLURAL_CATEGORY = {ZERO: "zero", ONE: "one", TWO: "two", FEW: "few", MANY: "many", OTHER: "other"};
function getDecimals(n) {
n = n + '';
var i = n.indexOf('.');
return (i == -1) ? 0 : n.length - i - 1;
}
function getVF(n, opt_precision) {
var v = opt_precision;
if (undefined === v) {
v = Math.min(getDecimals(n), 3);
}
var base = Math.pow(10, v);
var f = ((n * base) | 0) % base;
return {v: v, f: f};
}
$provide.value("$locale", {
"DATETIME_FORMATS": {
"AMPMS": [
"PD",
"MD"
],
"DAY": [
"E Diel",
"E Hënë",
"E Martë",
"E Mërkurë",
"E Enjte",
"E Premte",
"E Shtunë"
],
"ERANAMES": [
"Para Krishtit",
"Pas Krishtit"
],
"ERAS": [
"p.K.",
"n.K."
],
"FIRSTDAYOFWEEK": 1,
"MONTH": [
"Janar",
"Shkurt",
"Mars",
"Prill",
"Maj",
"Qershor",
"Korrik",
"Gusht",
"Shtator",
"Tetor",
"Nëntor",
"Dhjetor"
],
"SHORTDAY": [
"Die",
"Hën",
"Mar",
"Mër",
"Enj",
"Pre",
"Sht"
],
"SHORTMONTH": [
"Jan",
"Shk",
"Mar",
"Pri",
"Maj",
"Qer",
"Kor",
"Gus",
"Sht",
"Tet",
"Nën",
"Dhj"
],
"STANDALONEMONTH": [
"Janar",
"Shkurt",
"Mars",
"Prill",
"Maj",
"Qershor",
"Korrik",
"Gusht",
"Shtator",
"Tetor",
"Nëntor",
"Dhjetor"
],
"WEEKENDRANGE": [
6,
0
],
"fullDate": "EEEE, d MMMM y",
"longDate": "d MMMM y",
"medium": "d MMM y h:mm:ss a",
"mediumDate": "d MMM y",
"mediumTime": "h:mm:ss a",
"short": "yy-MM-dd h:mm a",
"shortDate": "yy-MM-dd",
"shortTime": "h:mm a"
},
"NUMBER_FORMATS": {
"CURRENCY_SYM": "Lek",
"DECIMAL_SEP": ".",
"GROUP_SEP": ",",
"PATTERNS": [
{
"gSize": 3,
"lgSize": 3,
"maxFrac": 3,
"minFrac": 0,
"minInt": 1,
"negPre": "-",
"negSuf": "",
"posPre": "",
"posSuf": ""
},
{
"gSize": 3,
"lgSize": 3,
"maxFrac": 2,
"minFrac": 2,
"minInt": 1,
"negPre": "-\u00a4",
"negSuf": "",
"posPre": "\u00a4",
"posSuf": ""
}
]
},
"id": "sq-al",
"localeID": "sq_AL",
"pluralCat": function(n, opt_precision) {
var i = n | 0;
var vf = getVF(n, opt_precision);
if (i == 1 && vf.v == 0) {
return PLURAL_CATEGORY.ONE;
}
return PLURAL_CATEGORY.OTHER;
}
});
}]);

View File

@ -0,0 +1,640 @@
{
"login": {
"username": "Emri i përdoruesit",
"password": "Fjalëkalimi",
"validation_code_required": "Kërkohet një kod verifikimi",
"validation_code_title": "Ju keni aktivizuar vërtetimin me dy faktorë në llogarinë tuaj. ",
"validation_code": "Kodi i verifikimit",
"remember_me": "Më kujto mua",
"submit": "Hyni",
"login_as_guest": "Identifikohu si i ftuar",
"login_failed_title": "Identifikimi dështoi",
"login_failed_message": "Emri i përdoruesit ose fjalëkalimi është i pavlefshëm",
"password_lost_btn": "Fjalëkalimi i humbur?",
"password_lost_sent_title": "Email për rivendosjen e fjalëkalimit u dërgua",
"password_lost_sent_message": "Një email është dërguar në <strong>{{ username }}</strong> për të rivendosur fjalëkalimin tuaj",
"password_lost_error_title": "Gabim i rivendosjes së fjalëkalimit",
"password_lost_error_message": "Nuk mund të dërgohet një email për rivendosjen e fjalëkalimit, ju lutemi kontaktoni administratorin tuaj për një rivendosje manuale"
},
"passwordlost": {
"title": "Fjalëkalimi ka humbur",
"message": "Ju lutemi shkruani emrin tuaj të përdoruesit për të marrë një lidhje të rivendosjes së fjalëkalimit. ",
"submit": "Rivendos fjalëkalimin tim"
},
"passwordreset": {
"message": "Ju lutemi shkruani një fjalëkalim të ri",
"submit": "Ndrysho fjalëkalimin tim",
"error_title": "Gabim gjatë ndryshimit të fjalëkalimit tuaj",
"error_message": "Kërkesa juaj për rikuperimin e fjalëkalimit ka skaduar, ju lutemi kërkoni një të re në faqen e hyrjes"
},
"index": {
"toggle_navigation": "Ndrysho navigimin",
"nav_documents": "Dokumentet",
"nav_tags": "Etiketa",
"nav_users_groups": "Përdoruesit",
"error_info": "{{ count }} gabim i ri{{ count > 1 ? 's' : '' }}",
"logged_as": "I identifikuar si {{ username }}",
"nav_settings": "Cilësimet",
"logout": "Shkyç",
"global_quota_warning": "<strong>Paralajmërim!</strong> Kuota globale pothuajse arriti në {{ current | number: 0 }}MB ({{ percent | number: 1 }}%) përdoret në {{ total | number: 0 }}MB"
},
"document": {
"navigation_up": "Ngjitu një nivel",
"toggle_navigation": "Ndrysho navigimin e dosjeve",
"display_mode_list": "Shfaq dokumentet në listë",
"display_mode_grid": "Shfaq dokumentet në rrjet",
"search_simple": "Kërkim i thjeshtë",
"search_fulltext": "Kërkimi i tekstit të plotë",
"search_creator": "Krijuesi",
"search_language": "Gjuhe",
"search_before_date": "Krijuar para kësaj date",
"search_after_date": "Krijuar pas kësaj date",
"search_before_update_date": "Përditësuar përpara kësaj date",
"search_after_update_date": "Përditësuar pas kësaj date",
"search_tags": "Etiketa",
"search_shared": "Vetëm dokumente të përbashkëta",
"search_workflow": "Rrjedha e punës më është caktuar",
"search_clear": "Qartë",
"any_language": "Çdo gjuhë",
"add_document": "Shto një dokument",
"import_eml": "Importo nga një email (format EML)",
"tags": "Etiketa",
"no_tags": "Nuk ka etiketa",
"no_documents": "Asnjë dokument në bazën e të dhënave",
"search": "Kërko",
"search_empty": "Nuk ka ndeshje për <strong>\"{{ search }}\"</strong>",
"shared": "Të përbashkëta",
"current_step_name": "Hapi aktual",
"title": "Titulli",
"description": "Përshkrim",
"contributors": "Kontribuesit",
"language": "Gjuhe",
"creation_date": "Data e krijimit",
"subject": "Subjekti",
"identifier": "Identifikues",
"publisher": "Botues",
"format": "Formati",
"source": "Burimi",
"type": "Lloji",
"coverage": "Mbulimi",
"rights": "Të drejtat",
"relations": "Marrëdhëniet",
"page_size": "Madhësia e faqes",
"page_size_10": "10 për faqe",
"page_size_20": "20 për faqe",
"page_size_30": "30 për faqe",
"upgrade_quota": "Për të përmirësuar kuotën tuaj, pyesni administratorin tuaj",
"quota": "{{ current | number: 0 }}MB ({{ percent | number: 1 }}%) përdoret në {{ total | number: 0 }}MB",
"count": "{{ count }} dokument{{ count > 1 ? 's' : '' }} gjetur",
"last_updated": "Përditësimi i fundit {{ date | timeAgo: dateFormat }}",
"view": {
"delete_comment_title": "Fshi komentin",
"delete_comment_message": "Dëshiron vërtet ta fshish këtë koment?",
"delete_document_title": "Fshi dokumentin",
"delete_document_message": "Dëshiron vërtet ta fshish këtë dokument?",
"shared_document_title": "Dokument i përbashkët",
"shared_document_message": "Ju mund ta ndani këtë dokument duke dhënë këtë lidhje. <br/><input class=\"form-control share-link\" type=\"text\" readonly=\"readonly\" value=\"{{ link }}\" onclick=\"this.select(); document.execCommand('copy');\" />",
"not_found": "Dokumenti nuk u gjet",
"forbidden": "Qasja është e ndaluar",
"download_files": "Shkarko skedarët",
"export_pdf": "Eksporto në PDF",
"by_creator": "nga",
"comments": "Komentet",
"no_comments": "Ende nuk ka komente për këtë dokument",
"add_comment": "Shto një koment",
"error_loading_comments": "Gabim gjatë ngarkimit të komenteve",
"workflow_current": "Hapi aktual i rrjedhës së punës",
"workflow_comment": "Shto një koment të rrjedhës së punës",
"workflow_validated_title": "Hapi i rrjedhës së punës u vërtetua",
"workflow_validated_message": "Hapi i rrjedhës së punës është vërtetuar me sukses.",
"content": {
"content": "përmbajtja",
"delete_file_title": "Fshi skedarin",
"delete_file_message": "Dëshiron vërtet ta fshish këtë skedar?",
"upload_pending": "Në pritje...",
"upload_progress": "Po ngarkohet...",
"upload_error": "Gabim ngarkimi",
"upload_error_quota": "Kuota u arrit",
"drop_zone": "Zvarrit",
"add_files": "Shtoni skedarë",
"file_processing_indicator": "Ky skedar është duke u përpunuar. ",
"reprocess_file": "Ripërpunoni këtë skedar",
"upload_new_version": "Ngarko një version të ri",
"open_versions": "Shfaq historikun e versionit",
"display_mode_list": "Shfaq skedarët në listë",
"display_mode_grid": "Shfaq skedarët në rrjet"
},
"workflow": {
"workflow": "Rrjedha e punës",
"message": "Verifikoni ose vërtetoni dokumentet tuaja me njerëzit e organizatës suaj duke përdorur rrjedhat e punës.",
"workflow_start_label": "Cilin rrjedhë pune të filloni?",
"add_more_workflow": "Shto më shumë flukse pune",
"start_workflow_submit": "Filloni rrjedhën e punës",
"full_name": "<strong>{{ name }}</strong> filloi më {{ create_date | date }}",
"cancel_workflow": "Anuloni rrjedhën aktuale të punës",
"cancel_workflow_title": "Anuloni rrjedhën e punës",
"cancel_workflow_message": "Dëshiron vërtet të anulosh rrjedhën aktuale të punës?",
"no_workflow": "Nuk mund të filloni asnjë rrjedhë pune në këtë dokument."
},
"permissions": {
"permissions": "Lejet",
"message": "Lejet mund të aplikohen drejtpërdrejt në këtë dokument, ose mund të vijnë nga <a href=\"#/tag\">etiketa</a>.",
"title": "Lejet për këtë dokument",
"inherited_tags": "Lejet e trashëguara nga etiketat",
"acl_source": "Nga",
"acl_target": "Për",
"acl_permission": "Leja"
},
"activity": {
"activity": "Aktiviteti",
"message": "Çdo veprim në këtë dokument regjistrohet këtu."
}
},
"edit": {
"document_edited_with_errors": "Dokumenti u redaktua me sukses, por disa skedarë nuk mund të ngarkohen",
"document_added_with_errors": "Dokumenti u shtua me sukses, por disa skedarë nuk mund të ngarkohen",
"quota_reached": "Kuota u arrit",
"primary_metadata": "Meta të dhënat primare",
"title_placeholder": "Një emër i dhënë burimit",
"description_placeholder": "Një llogari e burimit",
"new_files": "Skedarë të rinj",
"orphan_files": "{{ count }} dosje{{ count > 1 ? 's' : '' }}",
"additional_metadata": "Meta të dhëna shtesë",
"subject_placeholder": "Tema e burimit",
"identifier_placeholder": "Një referencë e paqartë për burimin brenda një konteksti të caktuar",
"publisher_placeholder": "Një subjekt përgjegjës për vënien në dispozicion të burimit",
"format_placeholder": "Formati i skedarit, mediumi fizik ose dimensionet e burimit",
"source_placeholder": "Një burim i lidhur nga i cili rrjedh burimi i përshkruar",
"uploading_files": "Skedarët po ngarkohen..."
},
"default": {
"upload_pending": "Në pritje...",
"upload_progress": "Po ngarkohet...",
"upload_error": "Gabim ngarkimi",
"upload_error_quota": "Kuota u arrit",
"quick_upload": "Ngarkimi i shpejtë",
"drop_zone": "Zvarrit",
"add_files": "Shtoni skedarë",
"add_new_document": "Shto në dokument të ri",
"latest_activity": "Aktiviteti i fundit",
"footer_sismics": "E punuar me <span class=\"fas fa-heart\"></span> nga <a href=\"https://www.sismics.com\" target=\"_blank\">Sizmike</a>",
"api_documentation": "Dokumentacioni API",
"feedback": "Na jepni një koment",
"workflow_document_list": "Dokumentet e caktuara për ju",
"select_all": "Selektoj të gjitha",
"select_none": "Zgjidh asnjë"
},
"pdf": {
"export_title": "Eksporto në PDF",
"export_metadata": "Eksporto të dhëna meta",
"export_comments": "Eksporto komente",
"fit_to_page": "Përshtat imazhin në faqe",
"margin": "Marzhi",
"millimeter": "mm"
},
"share": {
"title": "Ndani dokumentin",
"message": "Emërtoni ndarjen nëse dëshironi të ndani disa herë të njëjtin dokument.",
"submit": "Shpërndaje"
}
},
"file": {
"view": {
"previous": "E mëparshme",
"next": "Tjetra",
"not_found": "Skedari nuk u gjet"
},
"edit": {
"title": "Redakto skedarin",
"name": "Emri i skedarit"
},
"versions": {
"title": "Historia e versionit",
"filename": "Emri i skedarit",
"mimetype": "Lloji",
"create_date": "Data e krijimit",
"version": "Version"
}
},
"tag": {
"new_tag": "Etiketë e re",
"search": "Kërko",
"default": {
"title": "Etiketa",
"message_1": "<strong>Etiketa</strong> janë etiketa të lidhura me dokumentet.",
"message_2": "Një dokument mund të etiketohet me etiketa të shumta dhe një etiketë mund të aplikohet në dokumente të shumta.",
"message_3": "Duke perdorur <span class=\"fas fa-pencil-alt\"></span> butonin, ju mund të modifikoni lejet në një etiketë.",
"message_4": "Nëse një etiketë mund të lexohet nga një përdorues ose grup tjetër, dokumentet shoqëruese mund të lexohen gjithashtu nga ata njerëz.",
"message_5": "Për shembull, etiketoni dokumentet e kompanisë suaj me një etiketë <span class=\"label label-info\">Kompania ime</span> dhe shtoni lejen <strong>Mund të lexojë</strong> në një grup <span class=\"btn btn-default\">punonjësit</span>"
},
"edit": {
"delete_tag_title": "Fshi etiketën",
"delete_tag_message": "Dëshiron vërtet ta fshish këtë etiketë?",
"name": "Emri",
"color": "Ngjyrë",
"parent": "Prindi",
"info": "Lejet për këtë etiketë do të zbatohen gjithashtu për dokumentet e etiketuara <span class=\"label label-info\" ng-style=\"{ 'background': color }\">{{ name }}</span>",
"circular_reference_title": "Referencë rrethore",
"circular_reference_message": "Hierarkia e etiketave prind krijon një lak, ju lutemi zgjidhni një prind tjetër."
}
},
"group": {
"profile": {
"members": "Anëtarët",
"no_members": "Asnjë anëtar",
"related_links": "Lidhje të ngjashme",
"edit_group": "Redakto {{ name }} grup"
}
},
"user": {
"profile": {
"groups": "Grupet",
"quota_used": "Kuota e përdorur",
"percent_used": "{{ percent | number: 0 }}% e përdorur",
"related_links": "Lidhje të ngjashme",
"document_created": "Dokumentet e krijuara nga {{ username }}",
"edit_user": "Redakto {{ username }} përdorues"
}
},
"usergroup": {
"search_groups": "Kërkoni në grupe",
"search_users": "Kërkoni në përdoruesit",
"you": "je ti!",
"default": {
"title": "Përdoruesit",
"message": "Këtu mund të shikoni informacione rreth përdoruesve dhe grupeve."
}
},
"settings": {
"menu_personal_settings": "Cilësimet personale",
"menu_user_account": "Llogaria e përdoruesit",
"menu_two_factor_auth": "Autentifikimi me dy faktorë",
"menu_opened_sessions": "Seancat e hapura",
"menu_file_importer": "Importuesi i skedarëve në masë",
"menu_general_settings": "Cilësimet e përgjithshme",
"menu_workflow": "Rrjedha e punës",
"menu_users": "Përdoruesit",
"menu_groups": "Grupet",
"menu_vocabularies": "Fjalorët",
"menu_configuration": "Konfigurimi",
"menu_inbox": "Skanimi i kutisë hyrëse",
"menu_ldap": "Autentifikimi LDAP",
"menu_metadata": "Meta të dhëna të personalizuara",
"menu_monitoring": "Monitorimi",
"ldap": {
"title": "Autentifikimi LDAP",
"enabled": "Aktivizo vërtetimin LDAP",
"host": "Emri i hostit LDAP",
"port": "Porta LDAP (389 si parazgjedhje)",
"usessl": "Aktivizo SSL (ldaps)",
"admin_dn": "Admin DN",
"admin_password": "Fjalëkalimi i administratorit",
"base_dn": "Kërkimi bazë DN",
"filter": "Filtri i kërkimit (duhet të përmbajë USERNAME, p.sh. \"(uid=USERNAME)\")",
"default_email": "Email-i i parazgjedhur për përdoruesin LDAP",
"default_storage": "Hapësira ruajtëse e paracaktuar për përdoruesin LDAP",
"saved": "Konfigurimi LDAP u ruajt me sukses"
},
"user": {
"title": "Menaxhimi i përdoruesve",
"add_user": "Shto një përdorues",
"username": "Emri i përdoruesit",
"create_date": "Krijo datë",
"totp_enabled": "Për këtë llogari është aktivizuar vërtetimi me dy faktorë",
"edit": {
"delete_user_title": "Fshi përdoruesin",
"delete_user_message": "Dëshiron vërtet ta fshish këtë përdorues? ",
"user_used_title": "Përdoruesi në përdorim",
"user_used_message": "Ky përdorues përdoret në rrjedhën e punës \"{{ name }}\"",
"edit_user_failed_title": "Përdoruesi ekziston tashmë",
"edit_user_failed_message": "Ky emër përdoruesi është marrë tashmë nga një përdorues tjetër",
"edit_user_title": "Redakto \"{{ username }}\"",
"add_user_title": "Shto një përdorues",
"username": "Emri i përdoruesit",
"email": "E-mail",
"groups": "Grupet",
"storage_quota": "Kuota e ruajtjes",
"storage_quota_placeholder": "Kuota e hapësirës ruajtëse (në MB)",
"password": "Fjalëkalimi",
"password_confirm": "Fjalëkalimi (konfirmo)",
"disabled": "Përdorues me aftësi të kufizuara",
"password_reset_btn": "Dërgoni një email për rivendosjen e fjalëkalimit te ky përdorues",
"password_lost_sent_title": "Email për rivendosjen e fjalëkalimit u dërgua",
"password_lost_sent_message": "Është dërguar një email për rivendosjen e fjalëkalimit <strong>{{ username }}</strong>",
"disable_totp_btn": "Çaktivizo vërtetimin me dy faktorë për këtë përdorues",
"disable_totp_title": "Çaktivizo vërtetimin me dy faktorë",
"disable_totp_message": "Jeni i sigurt që dëshironi të çaktivizoni vërtetimin me dy faktorë për këtë përdorues?"
}
},
"workflow": {
"title": "Konfigurimi i rrjedhës së punës",
"add_workflow": "Shto një rrjedhë pune",
"name": "Emri",
"create_date": "Krijo datë",
"edit": {
"delete_workflow_title": "Fshi fluksin e punës",
"delete_workflow_message": "Dëshiron vërtet ta fshish këtë rrjedhë pune? ",
"edit_workflow_title": "Redakto \"{{ name }}\"",
"add_workflow_title": "Shto një rrjedhë pune",
"name": "Emri",
"name_placeholder": "Emri ose përshkrimi i hapit",
"drag_help": "Zvarrit dhe lësho për të rirenditur hapin",
"type": "Lloji i hapit",
"type_approve": "Mirato",
"type_validate": "Vërtetoni",
"target": "Caktuar për",
"target_help": "<strong>Mirato:</strong> Pranoni ose refuzoni rishikimin<br/><strong>Vërteto:</strong> Rishikoni dhe vazhdoni rrjedhën e punës",
"add_step": "Shto një hap të rrjedhës së punës",
"actions": "Çfarë ndodh më pas?",
"remove_action": "Hiq veprimin",
"acl_info": "Vetëm përdoruesit dhe grupet e përcaktuara këtu do të mund të fillojnë këtë rrjedhë pune në një dokument"
}
},
"security": {
"enable_totp": "Aktivizo vërtetimin me dy faktorë",
"enable_totp_message": "Sigurohuni që të keni një aplikacion të përputhshëm me TOTP në telefonin tuaj gati për të shtuar një llogari të re",
"title": "Autentifikimi me dy faktorë",
"message_1": "Autentifikimi me dy faktorë ju lejon të shtoni një shtresë sigurie në tuaj <strong>{{ appName }}</strong> llogari.<br/>Përpara se të aktivizoni këtë veçori, sigurohuni që të keni një aplikacion të pajtueshëm me TOTP në telefonin tuaj:",
"message_google_authenticator": "Për Android, iOS dhe Blackberry: <a href=\"https://support.google.com/accounts/answer/1066447\" target=\"_blank\">Google Authenticator</a>",
"message_duo_mobile": "Për Android dhe iOS: <a href=\"https://guide.duo.com/third-party-accounts\" target=\"_blank\">Duo Mobile</a>",
"message_authenticator": "Për Windows Phone: <a href=\"https://www.microsoft.com/en-US/store/apps/Authenticator/9WZDNCRFJ3RJ\" target=\"_blank\">Vërtetuesi</a>",
"message_2": "Këto aplikacione gjenerojnë automatikisht një kod verifikimi që ndryshon pas një periudhe të caktuar kohe.<br/>Do t'ju kërkohet të vendosni këtë kod verifikimi sa herë që identifikoheni <strong>{{ appName }}</strong>.",
"secret_key": "Çelësi juaj sekret është: <strong>{{ secret }}</strong>",
"secret_key_warning": "Konfiguro aplikacionin tënd TOTP në telefonin tënd me këtë çelës sekret tani, nuk do të mund ta qasesh më vonë.",
"totp_enabled_message": "Autentifikimi me dy faktorë është aktivizuar në llogarinë tuaj.<br/>Sa herë që identifikoheni <strong>{{ appName }}</strong>, do t'ju kërkohet një kod verifikimi nga aplikacioni i telefonit tuaj të konfiguruar.<br/>Nëse e humbni telefonin, nuk do të jeni në gjendje të identifikoheni në llogarinë tuaj, por seancat aktive do t'ju lejojnë të rigjeneroni një çelës sekret.",
"disable_totp": {
"disable_totp": "Çaktivizo vërtetimin me dy faktorë",
"message": "Llogaria juaj nuk do të mbrohet më nga vërtetimi me dy faktorë.",
"confirm_password": "Konfirmoni fjalëkalimin tuaj",
"submit": "Çaktivizo vërtetimin me dy faktorë"
},
"test_totp": "Ju lutemi shkruani kodin e vërtetimit të shfaqur në telefonin tuaj:",
"test_code_success": "Kodi i verifikimit në rregull",
"test_code_fail": "Ky kod nuk është i vlefshëm, ju lutemi kontrolloni dy herë nëse telefoni juaj është i konfiguruar siç duhet ose çaktivizoni vërtetimin me dy faktorë"
},
"group": {
"title": "Menaxhimi i grupeve",
"add_group": "Shto një grup",
"name": "Emri",
"edit": {
"delete_group_title": "Fshi grupin",
"delete_group_message": "Dëshiron vërtet ta fshish këtë grup?",
"edit_group_failed_title": "Grupi tashmë ekziston",
"edit_group_failed_message": "Ky emër grupi është marrë tashmë nga një grup tjetër",
"group_used_title": "Grupi në përdorim",
"group_used_message": "Ky grup përdoret në rrjedhën e punës \"{{ name }}\"",
"edit_group_title": "Redakto \"{{ name }}\"",
"add_group_title": "Shto një grup",
"name": "Emri",
"parent_group": "Grupi i prindërve",
"search_group": "Kërkoni një grup",
"members": "Anëtarët",
"new_member": "Anëtar i ri",
"search_user": "Kërkoni një përdorues"
}
},
"account": {
"title": "Llogaria e përdoruesit",
"password": "Fjalëkalimi",
"password_confirm": "Fjalëkalimi (konfirmo)",
"updated": "Llogaria u përditësua me sukses"
},
"config": {
"title_guest_access": "Qasja e mysafirëve",
"message_guest_access": "Qasja e mysafirëve është një mënyrë ku çdokush mund të hyjë {{ appName }} pa fjalëkalim.<br/>Ashtu si një përdorues normal, përdoruesi mysafir mund të qaset vetëm në dokumentet e tij dhe ato të aksesueshme përmes lejeve.<br/>",
"enable_guest_access": "Aktivizo qasjen e vizitorëve",
"disable_guest_access": "Çaktivizo qasjen e vizitorëve",
"title_theme": "Personalizimi i temës",
"title_general": "Konfigurimi i përgjithshëm",
"default_language": "Gjuha e parazgjedhur për dokumentet e reja",
"application_name": "Emri i aplikacionit",
"main_color": "Ngjyra kryesore",
"custom_css": "CSS e personalizuar",
"custom_css_placeholder": "CSS e personalizuar për t'u shtuar pas fletës kryesore të stilit",
"logo": "Logo (madhësia katrore)",
"background_image": "Imazhi i sfondit",
"uploading_image": "Po ngarkon imazhin...",
"title_smtp": "Konfigurimi i emailit",
"smtp_hostname": "Emri i hostit SMTP",
"smtp_port": "Porta SMTP",
"smtp_from": "E-mail i dërguesit",
"smtp_username": "Emri i përdoruesit SMTP",
"smtp_password": "Fjalëkalimi SMTP",
"smtp_updated": "Konfigurimi SMTP u përditësua me sukses",
"webhooks": "Uebhooks",
"webhooks_explain": "Webhooks do të thirren kur të ndodhë ngjarja e specifikuar. ",
"webhook_event": "Ngjarja",
"webhook_url": "URL",
"webhook_create_date": "Krijo datë",
"webhook_add": "Shto një uebhook"
},
"metadata": {
"title": "Konfigurimi i personalizuar i meta të dhënave",
"message": "Këtu mund të shtoni meta të dhëna të personalizuara në dokumentet tuaja si një identifikues i brendshëm ose një datë skadimi. ",
"name": "Emri i meta të dhënave",
"type": "Lloji i meta të dhënave"
},
"inbox": {
"title": "Skanimi i kutisë hyrëse",
"message": "Duke aktivizuar këtë veçori, sistemi do të skanojë kutinë hyrëse të specifikuar çdo minutë <strong>i palexuar</strong> emailet dhe i importoni automatikisht.<br/>Pas importimit të një emaili, ai do të shënohet si i lexuar.<br/>Cilësimet e konfigurimit për <a href=\"https://support.google.com/mail/answer/7126229?hl=en\" target=\"_blank\">Gmail</a>, <a href=\"https://support.office.com/en-us/article/pop-imap-and-smtp-settings-for-outlook-com-d088b986-291d-42b8-9564-9c414e2aa040\" target=\"_blank\">Outlook.com</a>, <a href=\"https://help.yahoo.com/kb/SLN4075.html\" target=\"_blank\">Yahoo</a>.",
"enabled": "Aktivizo skanimin e kutisë hyrëse",
"hostname": "Emri i hostit IMAP",
"port": "Porta IMAP (143 ose 993)",
"starttls": "Aktivizo STARTTLS",
"username": "Emri i përdoruesit IMAP",
"password": "Fjalëkalimi IMAP",
"folder": "Dosja IMAP",
"tag": "Etiketa u shtua në dokumentet e importuara",
"test": "Testoni parametrat",
"last_sync": "Sinkronizimi i fundit: {{ data.date | date: 'medium' }}, {{ data.count }} mesazh{{ data.count > 1 ? 's' : '' }} të importuara",
"test_success": "Lidhja me kutinë hyrëse është e suksesshme ({{ count }} <strong>i palexuar</strong> mesazh{{ count > 1 ? 's' : '' }})",
"test_fail": "Ndodhi një gabim gjatë lidhjes me kutinë hyrëse, ju lutemi kontrolloni parametrat",
"saved": "Konfigurimi IMAP u ruajt me sukses",
"autoTagsEnabled": "Shtoni automatikisht etiketat nga rreshti i subjektit të shënuar me",
"deleteImported": "Fshi mesazhin nga kutia postare pas importimit"
},
"monitoring": {
"background_tasks": "Detyrat e sfondit",
"queued_tasks": "Aktualisht ka {{ count }} detyrat në radhë.",
"queued_tasks_explain": "Përpunimi i skedarëve, krijimi i miniaturave, përditësimi i indeksit, njohja optike e karaktereve janë detyra në sfond. ",
"server_logs": "Regjistrat e serverit",
"log_date": "Data",
"log_tag": "Etiketë",
"log_message": "Mesazh",
"indexing": "Indeksimi",
"indexing_info": "Nëse vëreni mospërputhje në rezultatet e kërkimit, mund të provoni të bëni një riindeksim të plotë. ",
"start_reindexing": "Filloni riindeksimin e plotë",
"reindexing_started": "Ri-indeksimi filloi, ju lutemi prisni derisa të mos ketë më detyra në sfond."
},
"session": {
"title": "Seancat e hapura",
"created_date": "Data e krijimit",
"last_connection_date": "Data e fundit e lidhjes",
"user_agent": "Nga",
"current": "Aktuale",
"current_session": "Ky është sesioni aktual",
"clear_message": "Të gjitha pajisjet e tjera të lidhura me këtë llogari do të shkëputen",
"clear": "Pastro të gjitha seancat e tjera"
},
"vocabulary": {
"title": "Shënimet e fjalorit",
"choose_vocabulary": "Zgjidhni një fjalor për të redaktuar",
"type": "Lloji",
"coverage": "Mbulimi",
"rights": "Të drejtat",
"value": "Vlera",
"order": "Rendit",
"new_entry": "Hyrje e re"
},
"fileimporter": {
"title": "Importuesi i skedarëve në masë",
"advanced_users": "Për përdoruesit e avancuar!",
"need_intro": "Nëse ju duhet:",
"need_1": "Importoni një direktori skedarësh menjëherë",
"need_2": "Skanoni një drejtori për skedarë të rinj dhe importojini ato",
"line_1": "Shkoni në <a href=\"https://github.com/sismics/docs/releases\">sismics/docs/releases</a> dhe shkarkoni mjetin e importuesit të skedarëve për sistemin tuaj.",
"line_2": "Ndiq <a href=\"https://github.com/sismics/docs/tree/master/docs-importer\">udhëzime këtu</a> për të përdorur këtë mjet.",
"line_3": "Skedarët tuaj do të importohen në dokumente sipas konfigurimit të importuesit të skedarëve.",
"download": "Shkarko",
"instructions": "Udhëzimet"
}
},
"feedback": {
"title": "Na jepni një koment",
"message": "Ndonjë sugjerim apo pyetje në lidhje me Teedy? ",
"sent_title": "Komentet u dërguan",
"sent_message": "Faleminderit për komentin tuaj! "
},
"import": {
"title": "Importimi",
"error_quota": "U arrit kufiri i kuotës, kontaktoni administratorin tuaj për të rritur kuotën tuaj",
"error_general": "Ndodhi një gabim gjatë përpjekjes për të importuar skedarin tuaj, ju lutemi sigurohuni që ai është një skedar i vlefshëm EML"
},
"app_share": {
"403": {
"title": "I pa autorizuar",
"message": "Dokumenti që po përpiqeni të shikoni nuk ndahet më"
},
"main": "Kërkoni një lidhje të përbashkët të dokumentit për të hyrë në të"
},
"directive": {
"acledit": {
"acl_target": "Për",
"acl_permission": "Leja",
"add_permission": "Shto një leje",
"search_user_group": "Kërkoni një përdorues ose grup"
},
"auditlog": {
"log_created": "krijuar",
"log_updated": "përditësuar",
"log_deleted": "fshihet",
"Acl": "ACL",
"Comment": "Komentoni",
"Document": "Dokumenti",
"File": "Skedari",
"Group": "Grupi",
"Route": "Rrjedha e punës",
"RouteModel": "Modeli i rrjedhës së punës",
"Tag": "Etiketë",
"User": "Përdoruesi",
"Webhook": "Uebhook"
},
"selectrelation": {
"typeahead": "Shkruani një titull dokumenti"
},
"selecttag": {
"typeahead": "Shkruani një etiketë"
},
"datepicker": {
"current": "Sot",
"clear": "Qartë",
"close": "U krye"
}
},
"filter": {
"filesize": {
"mb": "MB",
"kb": "kB"
}
},
"acl": {
"READ": "Mund të lexojë",
"READWRITE": "Mund të shkruajë",
"WRITE": "Mund të shkruajë",
"USER": "Përdoruesi",
"GROUP": "Grupi",
"SHARE": "Të përbashkëta"
},
"workflow_type": {
"VALIDATE": "Vleresimi",
"APPROVE": "Miratimi"
},
"workflow_transition": {
"APPROVED": "Miratuar",
"REJECTED": "Refuzuar",
"VALIDATED": "E vërtetuar"
},
"validation": {
"required": "E detyrueshme",
"too_short": "Shumë e shkurtër",
"too_long": "Shume gjate",
"email": "Duhet të jetë një e-mail i vlefshëm",
"password_confirm": "Fjalëkalimi dhe konfirmimi i fjalëkalimit duhet të përputhen",
"number": "Numri i kërkuar",
"no_space": "Hapësirat dhe dy pikat nuk lejohen",
"alphanumeric": "Lejohen vetëm shkronja dhe numra"
},
"action_type": {
"ADD_TAG": "Shto një etiketë",
"REMOVE_TAG": "Hiq një etiketë",
"PROCESS_FILES": "Përpunoni skedarët"
},
"pagination": {
"previous": "E mëparshme",
"next": "Tjetra",
"first": "Së pari",
"last": "E fundit"
},
"onboarding": {
"step1": {
"title": "Hera e parë?",
"description": "Nëse është hera juaj e parë në Teedy, klikoni butonin Next, përndryshe mos ngurroni të më mbyllni."
},
"step2": {
"title": "Dokumentet",
"description": "Teedy është i organizuar në dokumente dhe çdo dokument përmban skedarë të shumtë."
},
"step3": {
"title": "Skedarët",
"description": "Mund të shtoni skedarë pas krijimit të një dokumenti ose përpara se të përdorni këtë zonë të ngarkimit të shpejtë."
},
"step4": {
"title": "Kërko",
"description": "Kjo është mënyra kryesore për të gjetur përsëri dokumentet tuaja. "
},
"step5": {
"title": "Etiketa",
"description": "Dokumentet mund të organizohen në etiketa (të cilat janë si super-dosje). "
}
},
"yes": "po",
"no": "Nr",
"ok": "Në rregull",
"cancel": "Anulo",
"share": "Shpërndaje",
"unshare": "Shpërndaje",
"close": "Mbylle",
"add": "Shtoni",
"open": "Hapur",
"see": "Shiko",
"save": "Ruaj",
"export": "Eksporto",
"edit": "Redakto",
"delete": "Fshije",
"rename": "Riemërto",
"download": "Shkarko",
"loading": "Po ngarkohet...",
"send": "Dërgo",
"enabled": "Aktivizuar",
"disabled": "I paaftë"
}