Merge with last changes in master branch

Fix polish translation
This commit is contained in:
marcin 2020-10-14 22:42:59 +02:00
commit 69905cdc55
13 changed files with 987 additions and 8 deletions

View File

@ -34,6 +34,7 @@ public class LanguageAdapter extends BaseAdapter {
languageList.add(new Language("fra", R.string.language_french, R.drawable.fra));
languageList.add(new Language("eng", R.string.language_english, R.drawable.eng));
languageList.add(new Language("deu", R.string.language_german, R.drawable.deu));
languageList.add(new Language("pol", R.string.language_polish, R.drawable.pol));
}
@Override

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 238 B

View File

@ -0,0 +1,164 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<!-- Validation -->
<string name="validate_error_email">Nieprawidłowy email</string>
<string name="validate_error_length_min">Za krótki (min. %d)</string>
<string name="validate_error_length_max">Za długi (max. %d)</string>
<string name="validate_error_required">Wymagany</string>
<string name="validate_error_alphanumeric">Tylko litery i cyfry</string>
<!-- App -->
<string name="app_name" translatable="false">Teedy</string>
<string name="drawer_open">Otwórz szufladę nawigacji</string>
<string name="drawer_close">Zamknij szufladę nawigacji</string>
<string name="login_explain"><![CDATA[Aby rozpocząć, musisz pobrać i zainstalować serwer Teedy na <a href="https://github.com/sismics/docs">github.com/sismics/docs</a> i poniżej wprowadzić adres]]></string>
<string name="server">Serwer</string>
<string name="username">Użytkownik</string>
<string name="password">Hasło</string>
<string name="login">Zaloguj</string>
<string name="ok">OK</string>
<string name="cancel">Anuluj</string>
<string name="login_fail_title">Błąd logowania</string>
<string name="login_fail">Nieprawidłowa nazwa użytkownika lub hasło</string>
<string name="network_error_title">Błąd sieci</string>
<string name="network_error">Błąd sieci, sprawdź połączenie z interneterm oraz adres URL serwera</string>
<string name="invalid_url_title">Nieprawidłowy adres URL</string>
<string name="invalid_url">Sprawdź adres URL serwera i spróbuj ponownie</string>
<string name="crash_toast_text">Wystąpiła awaria, wysłano raport w celu rozwiązania tego problemu</string>
<string name="created_date">Data utworzenia</string>
<string name="download_file">Pobierz bieżący plik</string>
<string name="download_document">Pobierz</string>
<string name="action_search">Znadź dokumenty</string>
<string name="all_documents">Wszystkie dokumenty</string>
<string name="shared_documents">Udostępnione dokumenty</string>
<string name="all_tags">Wszystkie etykiety</string>
<string name="no_tags">Brak etykiet</string>
<string name="error_loading_tags">Błąd ładowania etykiet</string>
<string name="no_documents">Brak dokumentów</string>
<string name="error_loading_documents">Błąd ładowania dokumentów</string>
<string name="no_files">Brak plików</string>
<string name="error_loading_files">Błąd ładowania plików</string>
<string name="new_document">Nowy dokument</string>
<string name="share">Udostępnij</string>
<string name="close">Zamknij</string>
<string name="add">Dodaj</string>
<string name="add_share_hint">Nazwa udostępnienia (opcjonalnie)</string>
<string name="document_not_shared">Ten dokument nie jest obecnie udostępniony</string>
<string name="delete_share">Usuń udostępnienie</string>
<string name="send_share">Wyślij link udostępnienia</string>
<string name="error_loading_shares">Błąd ładowania udostępnień</string>
<string name="error_adding_share">Błąd dodawania udostępnienia</string>
<string name="share_default_name">Udostępnij link</string>
<string name="error_deleting_share">Błąd usuwania udostępnienia</string>
<string name="send_share_to">Wyślij link udostępnienia do</string>
<string name="upload_file">dodaj plik</string>
<string name="upload_from">Przeslij plik z</string>
<string name="settings">ustawienia</string>
<string name="logout">Wyloguj</string>
<string name="version">Wersja</string>
<string name="build">Kompilacja</string>
<string name="pref_advanced_category">Ustawienia zaawansowane</string>
<string name="pref_about_category">O programie</string>
<string name="pref_github">GitHub</string>
<string name="pref_issue">Zgłoś błąd</string>
<string name="pref_clear_cache_title">Wyczyść cache</string>
<string name="pref_clear_cache_summary">Wyczyść podręczne pliki</string>
<string name="pref_clear_cache_success">Cache wyczyszczony</string>
<string name="pref_clear_history_title">Wyczyść historię wyszukiwania</string>
<string name="pref_clear_history_summary">Opróżnij ostatnie sugestie wyszukiwania</string>
<string name="pref_clear_history_success">Historia wyszukiwania wyczyszczona</string>
<string name="pref_cache_size">Rozmiar cache</string>
<string name="language_french" translatable="false">Francuski</string>
<string name="language_english" translatable="false">Angielski</string>
<string name="language_german" translatable="false">Niemiecki</string>
<string name="language_polish" translatable="false">Polski</string>
<string name="save">Zapisz</string>
<string name="edit_document">Edytuj</string>
<string name="error_editing_document">Błąd sieci, spróbuj ponownie</string>
<string name="please_wait">Proszę czekać</string>
<string name="document_editing_message">Wysyłam twoje dane</string>
<string name="delete_document">Usuń</string>
<string name="delete_document_title">Usuń dokument</string>
<string name="delete_document_message">Naprawdę chcesz usunąć dokument i powiązane z nim pliki?</string>
<string name="document_delete_failure">Błąd sieci w czasie usuwania tego dokumentu</string>
<string name="document_deleting_message">Usuwanie dokumentu</string>
<string name="delete_file_title">Usuń plik</string>
<string name="delete_file_message">Naprawdę chcesz usunąć ten plik?</string>
<string name="file_delete_failure">Błąd sieci w czasie usuwania bieżącego pliku</string>
<string name="file_deleting_message">Usuwanie pliku</string>
<string name="error_reading_file">Błąd podczas odczytu pliku</string>
<string name="upload_notification_title">Teedy</string>
<string name="upload_notification_message">Przesyłanie nowego pliku do dokumentu</string>
<string name="upload_notification_error">Błąd przsyłania nowego pliku</string>
<string name="delete_file">Usuń bieżący plik</string>
<string name="advanced_search">Zaawansowane wyszukiwanie</string>
<string name="search">Znajdź</string>
<string name="add_tags">Dodaj eytkiety</string>
<string name="creation_date">Data utworzenia</string>
<string name="description">Opis</string>
<string name="title">Tytuł</string>
<string name="simple_search">Proste wyszukiwanie</string>
<string name="fulltext_search">Wyszukiwanie pełnotekstowe</string>
<string name="creator">Autor</string>
<string name="after_date">Po dacie</string>
<string name="before_date">Przed datą</string>
<string name="search_tags">Znajdź etykiety</string>
<string name="all_languages">Wszystkie języki</string>
<string name="toggle_informations">Przełącz informacje</string>
<string name="who_can_access">Kto ma dostęp</string>
<string name="comments">Komentarze</string>
<string name="no_comments">Brak komentarzy</string>
<string name="error_loading_comments">Błąd ładowania komentarzy</string>
<string name="send">Wyślij</string>
<string name="add_comment">Dodaj komentarz</string>
<string name="comment_add_failure">Błąd dodawania komentarza</string>
<string name="adding_comment">Dodawanie komentarza</string>
<string name="comment_delete">Usuń komentarz</string>
<string name="deleting_comment">Usuwanie komentarza</string>
<string name="error_deleting_comment">Błąd usuwania komentarza</string>
<string name="export_pdf">PDF</string>
<string name="download">Pobierz</string>
<string name="margin">Margines</string>
<string name="fit_image_to_page">Dostosuj obraz do strony</string>
<string name="export_comments">Eksport komentarzy</string>
<string name="export_metadata">Eksport metadanych</string>
<string name="mm">mm</string>
<string name="download_file_title">Eksport plików Teedy</string>
<string name="download_document_title">Eksport dokumentu Teedy</string>
<string name="download_pdf_title">Eksport Teedy jako PDF</string>
<string name="latest_activity">Ostatnie aktywności</string>
<string name="activity">Aktywności</string>
<string name="email">E-mail</string>
<string name="storage_quota">Limit magazynu</string>
<string name="storage_display">%1$d/%2$d MB</string>
<string name="validation_code">Kod weryfikujący</string>
<string name="shared">Udostępnienie</string>
<string name="language">Język</string>
<string name="coverage">Zakres</string>
<string name="type">Rodzaj</string>
<string name="source">Źródło</string>
<string name="format">Format</string>
<string name="publisher">Udostępniający</string>
<string name="identifier">Identifikator</string>
<string name="subject">temat</string>
<string name="rights">Prawa</string>
<string name="contributors">Współtwórcy</string>
<string name="relations">Powiązania</string>
<!-- Audit log -->
<string name="auditlog_Acl">ACL</string>
<string name="auditlog_Comment">Komentarz</string>
<string name="auditlog_Document">Dokument</string>
<string name="auditlog_File">Plik</string>
<string name="auditlog_Group">Grupa</string>
<string name="auditlog_Route">Przepływ</string>
<string name="auditlog_RouteModel">Model przepływu</string>
<string name="auditlog_Tag">Etykieta</string>
<string name="auditlog_User">Użytkownik</string>
<string name="auditlog_Webhook">Webhook</string>
<string name="auditlog_created">utworzony</string>
<string name="auditlog_updated">zaktualizowany</string>
<string name="auditlog_deleted">usunięty</string>
</resources>

View File

@ -72,6 +72,7 @@
<string name="language_french" translatable="false">Français</string>
<string name="language_english" translatable="false">English</string>
<string name="language_german" translatable="false">Deutsch</string>
<string name="language_polish" translatable="false">Polski</string>
<string name="save">Save</string>
<string name="edit_document">Edit</string>
<string name="error_editing_document">Network error, please try again</string>

View File

@ -0,0 +1,10 @@
email.template.password_recovery.subject=Proszę zresetować swoje hasło
email.template.password_recovery.hello=Witaj {0}.
email.template.password_recovery.instruction1=Otrzymaliśmy żądanie zresetowania twojego hasła.<br/>Jeśli to nie ty potrzebujesz pomocy, moóżesz zignorować ten email.
email.template.password_recovery.instruction2=Aby zresetować swoje hasło, proszę naciśnij link poniżej:
email.template.password_recovery.click_here=Naciśnij, aby zresetować swoje hasło
email.template.route_step_validate.subject=Dokument potrzebuje twojej uwagi
email.template.route_step_validate.hello=Witaj {0}.
email.template.route_step_validate.instruction1=Został Ci przypisany etap przepływu i wymaga Twojej uwagi.
email.template.route_step_validate.instruction2=Aby wyświetlić dokument i zweryfikować przepływ pracy, kliknij poniższy link:
email.no_html.error=Twój klient poczty e-mail nie obsługuje wiadomości HTML

View File

@ -0,0 +1,10 @@
email.template.password_recovery.subject=Proszę zresetować swoje hasło
email.template.password_recovery.hello=Witaj {0}.
email.template.password_recovery.instruction1=Otrzymaliśmy żądanie zresetowania twojego hasła.<br/>Jeśli to nie ty potrzebujesz pomocy, moóżesz zignorować ten email.
email.template.password_recovery.instruction2=Aby zresetować swoje hasło, proszę naciśnij link poniżej:
email.template.password_recovery.click_here=Naciśnij, aby zresetować swoje hasło
email.template.route_step_validate.subject=Dokument potrzebuje twojej uwagi
email.template.route_step_validate.hello=Witaj {0}.
email.template.route_step_validate.instruction1=Został Ci przypisany etap przepływu i wymaga Twojej uwagi.
email.template.route_step_validate.instruction2=Aby wyświetlić dokument i zweryfikować przepływ pracy, kliknij poniższy link:
email.no_html.error=Twój klient poczty e-mail nie obsługuje wiadomości HTML

View File

@ -429,12 +429,13 @@ angular.module('docs',
prefix: 'locale/',
suffix: '.json?@build.date@'
})
.registerAvailableLanguageKeys(['en', 'es', 'fr', 'de', 'el', 'ru', 'zh_CN', 'zh_TW'], {
.registerAvailableLanguageKeys(['en', 'es', 'fr', 'de', 'el', 'ru', 'pl', 'zh_CN', 'zh_TW'], {
'ru_*': 'ru',
'en_*': 'en',
'es_*': 'es',
'fr_*': 'fr',
'de_*': 'de',
'pl_*': 'pl',
'*': 'en'
})
.fallbackLanguage('en');

View File

@ -61,12 +61,13 @@ angular.module('share',
prefix: 'locale/',
suffix: '.json?@build.date@'
})
.registerAvailableLanguageKeys(['en', 'es', 'fr', 'de', 'el', 'ru', 'zh_CN', 'zh_TW'], {
.registerAvailableLanguageKeys(['en', 'es', 'fr', 'de', 'el', 'ru', 'pl, 'zh_CN', 'zh_TW'], {
'ru_*': 'ru',
'en_*': 'en',
'es_*': 'es',
'fr_*': 'fr',
'de_*': 'de',
'pl_*': 'pl',
'*': 'en'
})
.fallbackLanguage('en');

View File

@ -186,7 +186,8 @@
<span ng-switch-when="de">Deutsch</span>
<span ng-switch-when="es">Española</span>
<span ng-switch-when="el">Ελληνικά</span>
<span ng-switch-when="ru">русский</span>
<span ng-switch-when="ru">Pусский</span>
<span ng-switch-when="pl">Polski</span>
<span ng-switch-when="zh_CN">简体中文</span>
<span ng-switch-when="zh_TW">繁體中文</span>
</span>
@ -198,8 +199,9 @@
<li><a href ng-click="changeLanguage('de')" ng-class="{ 'bg-info': currentLang == 'de' }">Deutsch</a></li>
<li><a href ng-click="changeLanguage('es')" ng-class="{ 'bg-info': currentLang == 'es' }">Española</a></li>
<li><a href ng-click="changeLanguage('el')" ng-class="{ 'bg-info': currentLang == 'el' }">Ελληνικά</a></li>
<li><a href ng-click="changeLanguage('ru')" ng-class="{ 'bg-info': currentLang == 'ru' }">русский</a></li>
<li><a href ng-click="changeLanguage('zh_CN')" ng-class="{ 'bg-info': currentLang == 'zh_CN' }">简体中文</a></li>
<li><a href ng-click="changeLanguage('ru')" ng-class="{ 'bg-info': currentLang == 'ru' }">Pусский</a></li>
<li><a href ng-click="changeLanguage('pl')" ng-class="{ 'bg-info': currentLang == 'pl' }">Polski</a></li>
<li><a href ng-click="changeLanguage('zh_CN')" ng-class="{ 'bg-info': currentLang == 'zh_CN' }">简体中文</a></li>
<li><a href ng-click="changeLanguage('zh_TW')" ng-class="{ 'bg-info': currentLang == 'zh_TW' }">繁體中文</a></li>
</ul>
</li>

View File

@ -379,6 +379,29 @@ angular.module('yaru22.angular-timeago').config(["timeAgoSettings", function(tim
'use strict';
angular.module('yaru22.angular-timeago').config(["timeAgoSettings", function(timeAgoSettings) {
timeAgoSettings.strings['pl'] = {
prefixAgo: null,
prefixFromNow: null,
suffixAgo: 'temu',
suffixFromNow: 'od teraz',
seconds: 'mniej niż minuta',
minute: 'około minuty',
minutes: '%d minut',
hour: 'około godziny',
hours: 'około %d godzin',
day: 'dzień',
days: '%d dni',
month: 'około miesiąca',
months: '%d miesięcy',
year: 'około roku',
years: '%d lat',
numbers: []
};
}]);
'use strict';
angular.module('yaru22.angular-timeago').config(["timeAgoSettings", function(timeAgoSettings) {
timeAgoSettings.strings['pt_BR'] = {
prefixAgo: null,

View File

@ -0,0 +1,125 @@
'use strict';
angular.module("ngLocale", [], ["$provide", function($provide) {
var PLURAL_CATEGORY = {ZERO: "zero", ONE: "jeden", TWO: "dwa", FEW: "trochę", MANY: "wiele", OTHER: "pozostałe"};
$provide.value("$locale", {
"DATETIME_FORMATS": {
"AMPMS": [
"AM",
"PM"
],
"DAY": [
"Niedziela",
"Poniedziałek",
"Wtorek",
"Środa",
"Czwartek",
"Piątek",
"Sobota"
],
"ERANAMES": [
"przed Chrystusem",
"roku Pańskiego"
],
"ERAS": [
"BC",
"AD"
],
"FIRSTDAYOFWEEK": 6,
"MONTH": [
"Styczeń",
"Luty",
"Marzec",
"Kwiecień",
"Maj",
"Czerwic",
"Lipiec",
"Sierpień",
"Wrzesień",
"Październik",
"Listopad",
"Grudzień"
],
"SHORTDAY": [
"N",
"Pn",
"Wt",
"Śr",
"Cz",
"Pt",
"So"
],
"SHORTMONTH": [
"Sty",
"Lut",
"Mar",
"Kwi",
"Maj",
"Cze",
"Lip",
"Sie",
"Wrz",
"Paź",
"Lis",
"Gru"
],
"STANDALONEMONTH": [
"Styczeń",
"Luty",
"Marzec",
"Kwiecień",
"Maj",
"Czerwiec",
"Lipiec",
"Sierpień",
"Wrzesień",
"Październik",
"Listopad",
"Grudzień"
],
"WEEKENDRANGE": [
5,
6
],
"fullDate": "EEEE d MMMM y",
"longDate": "d MMMM y",
"medium": "d MMM y HH:mm:ss",
"mediumDate": "d MMM y",
"mediumTime": "HH:mm:ss",
"short": "dd-MM-yyyy HH:mm",
"shortDate": "dd-MM-yyyy",
"shortTime": "HH:mm"
},
"NUMBER_FORMATS": {
"CURRENCY_SYM": "zł",
"DECIMAL_SEP": ",",
"GROUP_SEP": ".",
"PATTERNS": [
{
"gSize": 3,
"lgSize": 3,
"maxFrac": 3,
"minFrac": 0,
"minInt": 1,
"negPre": "-",
"negSuf": "",
"posPre": "",
"posSuf": ""
},
{
"gSize": 3,
"lgSize": 3,
"maxFrac": 2,
"minFrac": 2,
"minInt": 1,
"negPre": "-\u00a4",
"negSuf": "",
"posPre": "\u00a4",
"posSuf": ""
}
]
},
"id": "pl",
"localeID": "pl",
"pluralCat": function(n, opt_precision) { if (n == 1) { return PLURAL_CATEGORY.ONE; } return PLURAL_CATEGORY.OTHER;}
});
}]);

View File

@ -0,0 +1,637 @@
{
"login": {
"username": "Użytkownik",
"password": "Hasło",
"validation_code_required": "Kod weryfikacyjny jest wymagany",
"validation_code_title": "Masz aktywowane uwierzytelnienie dwuskładnikowe swojego konta. Podaj kod weryfikacyjny wygenerowany w aplikacji autoryzującej.",
"validation_code": "Kod weryfikacyjny",
"remember_me": "Zapamiętaj mnie",
"submit": "Zarejestruj się",
"login_as_guest": "Zaloguj jako gość",
"login_failed_title": "Logowanie nieudane",
"login_failed_message": "Nieprawidłowy użytkownik lub hasło",
"password_lost_btn": "Zgubułeś hasło?",
"password_lost_sent_title": "E-mail z instrukcją zmiany hasła został wysłany",
"password_lost_sent_message": "Na adres e-mail użytkownika <strong>{{ username }}</strong> została wysłane instrukcja zmiany hasła",
"password_lost_error_title": "Błąd zmiany hasła",
"password_lost_error_message": "Nie można wysłać instrukcji zmiany hasła, proszę skontaktować się z administratorem, aby zmienić hasło ręcznie"
},
"passwordlost": {
"title": "Zapomniane hasło",
"message": "Proszę podać nazwę użytkownika aby otrzymać link zmiany hasła. Jesli nie pamiętasz nazwy swojego konta, skontaktuj się ze swoim administratorem",
"submit": "Zresetuj moje hasło"
},
"passwordreset": {
"message": "Proszę podać nowe hasło",
"submit": "Ustaw hasło",
"error_title": "Nie udało się zmienić twojego hasła",
"error_message": "Twoje żądanie odzyskania hasła wygasło, proszę ponownie wygenerować żądanie na stronie logowania"
},
"index": {
"toggle_navigation": "Przełącz nawigację",
"nav_documents": "Dokumenty",
"nav_tags": "Etykiety",
"nav_users_groups": "Użytkownicy i Grupy",
"error_info": "{{ count }} nowe błędy",
"logged_as": "Zalogowany jako {{ username }}",
"nav_settings": "Ustawienia",
"logout": "Wyloguj",
"global_quota_warning": "<strong>Ostrzeżenie!</strong> Zajęta przestrzeń dyskowa osiągnęła {{ current | number: 0 }}MB ({{ percent | number: 1 }}%) z dostępnych {{ total | number: 0 }}MB"
},
"document": {
"navigation_up": "Skocz do wyższego poziomu",
"toggle_navigation": "Przełącz nawigację folderu",
"display_mode_list": "Wyświetl dokumenty jako listę",
"display_mode_grid": "Wyświetl dokumenty jako siatkę",
"search_simple": "Proste wyszukiwanie",
"search_fulltext": "Wyszukiwanie pełnotekstowe",
"search_creator": "Twórca",
"search_language": "Język",
"search_before_date": "Utworzone przed datą",
"search_after_date": "Utworzone po dacie",
"search_before_update_date": "Zmienione przed datą",
"search_after_update_date": "Zmienione po dacie",
"search_tags": "Etykiety",
"search_shared": "Tylko udostępnione dokumenty",
"search_workflow": "Przepływ przypisany do mnie",
"search_clear": "Czyść",
"any_language": "Dowolny język",
"add_document": "Dodaj dokument",
"import_eml": "Importuj z wiadomości e-mail (format EML)",
"tags": "Etykiety",
"no_tags": "Brak etykiet",
"no_documents": "Brak dokumentów w bazie",
"search": "Szukaj",
"search_empty": "Nie znaleziono wyników dla <strong>\"{{ search }}\"</strong>",
"shared": "Udostępniony",
"current_step_name": "Bieżący krok",
"title": "Tytuł",
"description": "Opis",
"contributors": "Współtwórcy",
"language": "Język",
"creation_date": "Data utworzenia",
"subject": "Temat",
"identifier": "Identyfikator",
"publisher": "Publikujący",
"format": "Format",
"source": "Źródło",
"type": "Rodzaj",
"coverage": "Okładka",
"rights": "Prawa",
"relations": "Powiązania",
"page_size": "Rozmiar strony",
"page_size_10": "10 na stronę",
"page_size_20": "20 na stronę",
"page_size_30": "30 na stronę",
"upgrade_quota": "Aby zwiększyć twój limit, zapytaj swojego administratora",
"quota": "{{ current | number: 0 }}MB ({{ percent | number: 1 }}%) z dostępnych {{ total | number: 0 }}MB",
"count": "{{ count }} dokument{{ count > 1 ? 'ów' : '' }} znaleziony",
"last_updated": "Ostatnio zmieniony {{ date | timeAgo: dateFormat }}",
"view": {
"delete_comment_title": "Usuń komentarz",
"delete_comment_message": "Naprawdę chcesz usunąć ten komentarz?",
"delete_document_title": "Usuń dokument",
"delete_document_message": "Naprawdę chcesz usunąć ten dokument?",
"shared_document_title": "Udostępniony dokument",
"shared_document_message": "Możesz udostępnić ten dokument, podając ten link. Pamiętaj, że każdy, kto ma ten link, może zobaczyć dokument.<br/><input class=\"form-control share-link\" type=\"text\" readonly=\"readonly\" value=\"{{ link }}\" onclick=\"this.select(); document.execCommand('copy');\" />",
"not_found": "Nie znaleziono dokumentu",
"forbidden": "Odmowa dostępu",
"download_files": "Pobierz pliki",
"export_pdf": "Eksportuj do PDF",
"by_creator": "przez",
"comments": "Komentarze",
"no_comments": "Brak komentarzy do tego dokumentu",
"add_comment": "Dodaj komentarz",
"error_loading_comments": "Błąd ładowania komentarzy",
"workflow_current": "Bieżący etap przepływu",
"workflow_comment": "Dodaj komentarz do przepływu",
"workflow_validated_title": "Etap przepływu sprawdzony",
"workflow_validated_message": "Etap przepływu został zweryfikowany poprawnie.",
"content": {
"content": "Treść",
"delete_file_title": "Usuń plik",
"delete_file_message": "Naprawdę chcesz usunąć ten plik?",
"upload_pending": "Oczekuje...",
"upload_progress": "Przesyłam...",
"upload_error": "Błąd przesyłania",
"upload_error_quota": "Przekroczony limit",
"drop_zone": "Przeciągnij i upuść tutaj, aby przesłać",
"add_files": "Dodaj pliki",
"file_processing_indicator": "Ten plik jest właśnie przetwarzany. Wyszukiwanie nie jest dostępne zanim się nie zakończy.",
"reprocess_file": "Przetwórz plik ponownie",
"upload_new_version": "Prześlij nową wersję",
"open_versions": "Pokaż historię wersji",
"display_mode_list": "Wyświetl pliki jako listę",
"display_mode_grid": "Wyświetl pliki jako siatkę"
},
"workflow": {
"workflow": "Przepływ",
"message": "Zweryfikuj lub zaakceptuj dokument przez osoby z organizacji używając przepływów.",
"workflow_start_label": "Który przepływ uruchomić?",
"add_more_workflow": "Dodaj więcej przepływów",
"start_workflow_submit": "Uruchom przepływ",
"full_name": "<strong>{{ name }}</strong> uruchomiony {{ create_date | date }}",
"cancel_workflow": "Anuluj bieżący przepływ",
"cancel_workflow_title": "Anuluj przepływ",
"cancel_workflow_message": "Naprawdę chcesz anulować bieżący przepływ?",
"no_workflow": "Nie możesz uruchomoć żadnego przepływu dla tego dokumentu."
},
"permissions": {
"permissions": "Uprawnienia",
"message": "Uprawnienia mogą być zastosowane do tego dokumentu lub z <a href=\"#/tag\">etykietą</a>.",
"title": "Uprawnienia do tego dokumentu",
"inherited_tags": "Uprawnienia dziedziczone z etykiet",
"acl_source": "Od",
"acl_target": "Do",
"acl_permission": "Uprawnienie"
},
"activity": {
"activity": "Aktywność",
"message": "Każda akcja na tym dokumencie jest logowana tutaj."
}
},
"edit": {
"document_edited_with_errors": "Dokument prawidłowo edytowany ale niektóre pliki nie zostały przesłane",
"document_added_with_errors": "Dokument prawidłowo dodany, ale niektóre pliki nie mogą zostać przesłane",
"quota_reached": "Przekroczony dostępny limit",
"primary_metadata": "Podstawowe metadane",
"title_placeholder": "Nazwa tego zasobu",
"description_placeholder": "Konto zasobu",
"new_files": "Nowe pliki",
"orphan_files": "+ {{ count }} plik{{ count > 1 ? 'i' : '' }}",
"additional_metadata": "Dodatkowe metadane",
"subject_placeholder": "Temat zasobu",
"identifier_placeholder": "Niejednoznaczne odniesienie do zasobu w danym kontekście",
"publisher_placeholder": "Podmiot odpowiedzialny za udostępnienie zasobu",
"format_placeholder": "Format pliku, nośnik fizyczny lub wymiary zasobu",
"source_placeholder": "Powiązany zasób, z którego pochodzi opisany zasób",
"uploading_files": "Przesyłanie plików..."
},
"default": {
"upload_pending": "Oczekiwanie...",
"upload_progress": "Przesyłam...",
"upload_error": "Błąd przesyłania",
"upload_error_quota": "Przekroczony limit pojemności",
"quick_upload": "Szybkie przesyłanie",
"drop_zone": "Przeciągnij i upuść tutaj, aby przesłać",
"add_files": "Dodaj pliki",
"add_new_document": "Dodaj do nowego dokumentu",
"latest_activity": "Ostatnie aktywności",
"footer_sismics": "Wykonane z <span class=\"fas fa-heart\"></span> przez <a href=\"https://www.sismics.com\" target=\"_blank\">Sismics</a>",
"api_documentation": "Dokumentacja API",
"feedback": "Przeslij uwagi",
"workflow_document_list": "Dokumenty przypisane do ciebie",
"select_all": "Zaznacz wszystko",
"select_none": "Odznacz wszystko"
},
"pdf": {
"export_title": "Eksportuj do PDF",
"export_metadata": "Eksport metadanych",
"export_comments": "Eksport komentarzy",
"fit_to_page": "Dostosuj obraz do strony",
"margin": "Margines",
"millimeter": "mm"
},
"share": {
"title": "Udostępnij dokument",
"message": "Nazwa udostępnienie, jeśli chcesz udostępnić wiele razy ten sam dokument.",
"submit": "Udostępnij"
}
},
"file": {
"view": {
"previous": "Poprzedni",
"next": "Nastepny",
"not_found": "Plik nie znaleziony"
},
"edit": {
"title": "Edytuj plik",
"name": "Nazwa pliku"
},
"versions": {
"title": "Historia wersji",
"filename": "Nazwa pliku",
"mimetype": "Rodzaj",
"create_date": "Data utworzenia",
"version": "Wersja"
}
},
"tag": {
"new_tag": "Nowa etykieta",
"search": "Znajdź",
"default": {
"title": "Etykiety",
"message_1": "<strong>Etykiety</strong> przypisane do dokumentów.",
"message_2": "Dokument może posiadać wiele etykiet oraz etykieta może być przypisana do wielu dokumentów.",
"message_3": "Użyj <span class=\"fas fa-pencil-alt\"></span> przycisku, aby edytować uprawnienia do etykiety.",
"message_4": "Jeśli etykieta może być odczytywana przez innego użytkownika lub grupę, powiązanie dokumenty mogą być również odczytywane przez tych użytkowników.",
"message_5": "Dla przykładu, oznacz dokumenty firmowe etykietów <span class=\"label label-info\">MojaOrganizacja</span> i dodaj uprawnienia <strong>Odczyt</strong> dla grupy <span class=\"btn btn-default\">pracownicy</span>"
},
"edit": {
"delete_tag_title": "Usuń etykietę",
"delete_tag_message": "Naprawdę chcesz usunąć tą etykietę?",
"name": "Nazwa",
"color": "Kolor",
"parent": "nadrzędny",
"info": "Uprawnienia do tej etykiety zostaną zastosowane do dokumentów oznaczonych <span class=\"label label-info\" ng-style=\"{ 'background': color }\">{{ name }}</span>",
"circular_reference_title": "Zapętlone odwołanie",
"circular_reference_message": "Hierarchia nadrzędnej etykiety tworzy pętlę, proszę wybrać innego rodzica."
}
},
"group": {
"profile": {
"members": "Członkowie",
"no_members": "Brak członków",
"related_links": "Powiązane linki",
"edit_group": "Edytuj grupę {{ name }}"
}
},
"user": {
"profile": {
"groups": "Grupy",
"quota_used": "Wykorzystany limit",
"percent_used": "{{ percent | number: 0 }}% w użyciu",
"related_links": "Powiązane linki",
"document_created": "Dokumenty utworzone przez {{ username }}",
"edit_user": "Edytuj użytkownika {{ username }}"
}
},
"usergroup": {
"search_groups": "Szukaj w grupach",
"search_users": "Szukaj w użytkownikach",
"you": "To ty!",
"default": {
"title": "Użytkownicy i grupy",
"message": "Tutaj dowiesz się o użytkownikach i grupach."
}
},
"settings": {
"menu_personal_settings": "Ustawienia prywatności",
"menu_user_account": "Konto użytkownika",
"menu_two_factor_auth": "Uwierzytelnienie dwuskładnikowe (M2F)",
"menu_opened_sessions": "Otwarte sesje",
"menu_file_importer": "Wsadowy import plików",
"menu_general_settings": "Ustawienia główne",
"menu_workflow": "Przepływ",
"menu_users": "Użytkownicy",
"menu_groups": "Grupy",
"menu_vocabularies": "Słowniki",
"menu_configuration": "Konfiguracja",
"menu_inbox": "Skanowanie skrzynki wejściowej",
"menu_ldap": "Uwierzytelnienie LDAP",
"menu_metadata": "Niestandardowe metadane",
"menu_monitoring": "Monitorowanie",
"ldap": {
"title": "Uwierzytelnienie LDAP",
"enabled": "Włącz uwierzytelnienie LDAP",
"host": "Adres (host) LDAP",
"port": "Port LDAP (domyślnie 389)",
"admin_dn": "Admin DN",
"admin_password": "Admin password",
"base_dn": "Podstawowy DN wyszukiwania",
"filter": "Filtr wyszukiwania (musi zawierać określenie USERNAME, np. \"(uid=USERNAME)\")",
"default_email": "Domyślny e-mail dla użytkowników LDAP",
"default_storage": "Domyślny magazyn dla użytkowników LDAP",
"saved": "LDAP configuration saved successfully"
},
"user": {
"title": "Zarządzanie użytkownikami",
"add_user": "Dodaj użytkownika",
"username": "Nazwa użytkownika",
"create_date": "Data utowrzenia",
"totp_enabled": "Uwierzytelnienie dwuskładnikowe jest włączone dla tego konta",
"edit": {
"delete_user_title": "Usuń użytkownika",
"delete_user_message": "Naprawdę chcesz usunąć tego użytkownika? Wszystkie powiązane dokumenty, pliki oraz etykiety zostaną usunięte",
"user_used_title": "Użytkownicy w użyciu",
"user_used_message": "Ten użytkownik jest użyty w przepływie \"{{ name }}\"",
"edit_user_failed_title": "Użytkownik już istnieje",
"edit_user_failed_message": "Nazwa użytkownika jest już używana",
"edit_user_title": "Edytuj \"{{ username }}\"",
"add_user_title": "Dodaj użytkownika",
"username": "nazwa użytkownika",
"email": "E-mail",
"groups": "Grupy",
"storage_quota": "Limit rozmiaru magazynu",
"storage_quota_placeholder": "Limit rozmiaru (w MB)",
"password": "Hasło",
"password_confirm": "hasło (powtórzenie)",
"disabled": "Użytkownik wyłączony",
"password_reset_btn": "Wyśli wiadomość ze zmianą hasła do użytkownika",
"password_lost_sent_title": "Wiadomość ze zmianą hasła została wysłana",
"password_lost_sent_message": "Wiadomość z instrukcją zmiany hasła została wysłana do <strong>{{ username }}</strong>",
"disable_totp_btn": "Wyłącz uwierzytelnienie dwuskładnikowe dla tego użytkownika",
"disable_totp_title": "Wyłącz uwierzytelnienie dwuskładnikowe",
"disable_totp_message": "Jesteś pewien, że chcesz wyłączyć uwierzytelnienie wduskładnikowe dla tego użytkownika?"
}
},
"workflow": {
"title": "Konfiguracja przepływu",
"add_workflow": "Dodaj przepływ",
"name": "Nazwa",
"create_date": "Data utworzenia",
"edit": {
"delete_workflow_title": "Usuń przepływ",
"delete_workflow_message": "Naprawdę chcesz usunąć ten przepływ? Uruchomione przepływy nie mogą zostać usunięte",
"edit_workflow_title": "Edytuj \"{{ name }}\"",
"add_workflow_title": "Dodaj przepływ",
"name": "Nazwa",
"name_placeholder": "Nazwa kroku lub opis",
"drag_help": "Przeciągnij i upuść aby, zmienić kolejność",
"type": "Typ kroku",
"type_approve": "Akceptacja",
"type_validate": "Sprawdzenie",
"target": "Przypisany do",
"target_help": "<strong>Akceptacja:</strong> Zaakceptuj lub odrzuć przegląd<br/><strong>Sprawdzenie:</strong> Przejrzyj i kontynuuj przepływ",
"add_step": "Dodaj krok przepływu",
"actions": "Co dzieje cię później?",
"remove_action": "Usuń akcję",
"acl_info": "Tylko użytkownicy i grupy zdefiniowane tutaj mogą wystartować przepływ na dokumencie."
}
},
"security": {
"enable_totp": "Aktywuj uwierzytelnienie dwuskładnikowe",
"enable_totp_message": "Upewnij się, że masz w telefonie aplikację kompatybilną z TOTP, gotową do dodania nowego konta",
"title": "Uwierzytelnienie dwuskładnikowe",
"message_1": "Uwierzytelnienie dwuskładnikowe pozwala na dodanie warstwy zabezpieczeń do konta <strong>{{ appName }}</strong>.<br/>Przed aktywacją tej funkcji upewnij się, że masz w telefonie aplikację zgodną z TOTP:",
"message_google_authenticator": "Na Androida, iOS i Blackberry: <a href=\"https://support.google.com/accounts/answer/1066447\" target=\"_blank\">Google Authenticator</a>",
"message_duo_mobile": "Na Androida i iOS: <a href=\"https://guide.duo.com/third-party-accounts\" target=\"_blank\">Duo Mobile</a>",
"message_authenticator": "Na Windows Phone: <a href=\"https://www.microsoft.com/en-US/store/apps/Authenticator/9WZDNCRFJ3RJ\" target=\"_blank\">Authenticator</a>",
"message_2": "Te aplikacje automatycznie generują kod weryfikacyjny, który zmienia się po pewnym czasie. <br/> Będziesz musiał wprowadzić ten kod weryfikacyjny przy każdym logowaniu <strong>{{ appName }}</strong>.",
"secret_key": "Twój tajny klucz to: <strong>{{ secret }}</strong>",
"secret_key_warning": "Skonfiguruj teraz swoją aplikację TOTP na telefonie za pomocą tego tajnego klucza, później nie będziesz mieć do niego dostępu.",
"totp_enabled_message": "Na Twoim koncie jest włączone uwierzytelnianie dwuskładnikowe. <br/> Za każdym razem, gdy logujesz się w <strong>{{appName}}</strong>, pojawi się prośba o kod weryfikacyjny ze skonfigurowanej aplikacji telefonu. <br/> Jeśli zgubisz telefon, nie będziesz mógł zalogować się na swoje konto, ale aktywne sesje pozwolą Ci zregenerować tajny klucz.",
"disable_totp": {
"disable_totp": "Wyłącz uwierzytelnienie wduskładnikowe",
"message": "Twoje konto nie będzie już chronione przez uwierzytelnianie dwuskładnikowe.",
"confirm_password": "Powtórz swoje hasło",
"submit": "Wyłącz uwierzytelnienie dwuskładnikowe"
},
"test_totp": "Wprowadź kod weryfikacyjny wyświetlony w telefonie:",
"test_code_success": "Kod weryfikacyjny jest poprawny",
"test_code_fail": "Ten kod jest nieprawidłowy. Sprawdź dokładnie, czy Twój telefon jest poprawnie skonfigurowany lub wyłącz uwierzytelnianie dwuskładnikowe"
},
"group": {
"title": "Zarządzanie grupami",
"add_group": "Dodaj grupę",
"name": "Nazwa",
"edit": {
"delete_group_title": "Usuń grupę",
"delete_group_message": "Czy na pewno chcesz usunąć tę grupę?",
"edit_group_failed_title": "Grupa już istnieje",
"edit_group_failed_message": "Ta nazwa grupy jest już zajęta przez inną grupę",
"group_used_title": "Grupa w użyciu",
"group_used_message": "Ta grupa jest używana w przepływie \"{{ name }}\"",
"edit_group_title": "Edytuj \"{{ name }}\"",
"add_group_title": "Dodaj grupę",
"name": "Nazwa",
"parent_group": "nadrzędna grupa",
"search_group": "Znajdź grupę",
"members": "Członkowie grupy",
"new_member": "Nowy członek",
"search_user": "Znajdź użytkownika"
}
},
"account": {
"title": "Konto użytkownika",
"password": "Hasło",
"password_confirm": "Hasło (powtórzenie)",
"updated": "Konto zostało zaktualizowane"
},
"config": {
"title_guest_access": "Dostęp gościa",
"message_guest_access": "Dostęp gościa jest trybem, kiedy każdy może uzyskać dostęp do {{ appName }} bez hasła.<br/>Użyj normalnego użytkownika jeśli chesz, aby gość uzyskał dostęp do dokumentów zgodnie z przypisanymi uprawnieniami.<br/>",
"enable_guest_access": "Włącz dostęp gościa",
"disable_guest_access": "Wyłącz dostęp gościa",
"title_theme": "Zmiana szablonu",
"title_general": "Ustawienia podstawowe",
"default_language": "Domyślny język dla nowych dokumentów",
"application_name": "Nazwa aplikacji",
"main_color": "Podstawowy kolor",
"custom_css": "Niestandardowe CSS",
"custom_css_placeholder": "Niestandardowe CSS zostaną dodane do głównych ustawień styli",
"logo": "Logo (rozmiar kwadratowy)",
"background_image": "Obraz tła",
"uploading_image": "Przesyłanie obrazu...",
"title_smtp": "Ustawienia e-mail",
"smtp_hostname": "Host SMTP",
"smtp_port": "Port SMTP",
"smtp_from": "Nadawca e-mail (nazwa)",
"smtp_username": "Uzytkownik SMTP",
"smtp_password": "Hasło SMTP",
"smtp_updated": "Ustawienia SMTP zostały zaktualizowano",
"webhooks": "Webhook-i",
"webhooks_explain": "Webhook zostanie wywołany, gdy wystąpi określone zdarzenie. Podany adres URL zostanie wywołany ze strukturą JSON zawierającym nazwę zdarzenia i identyfikator danego zasobu.",
"webhook_event": "Zdarzenia",
"webhook_url": "URL",
"webhook_create_date": "Data utworzenia",
"webhook_add": "Dodaj webhook"
},
"metadata": {
"title": "Niestandardowa konfiguracja metadanych",
"message": "Tutaj możesz dodać niestandardowe metadane do swoich dokumentów, takie jak wewnętrzny identyfikator lub data ważności. Pamiętaj, że po utworzeniu nie można zmienić typu metadanych.",
"name": "Nazwa metadanych",
"type": "Typ metadanych"
},
"inbox": {
"title": "Skanowanie poczty przychodzącej",
"message": "Po włączeniu tej funkcji system będzie skanować określoną skrzynkę odbiorczą co minutę w poszukiwaniu <strong>nieprzeczytanych</strong> wiadomości e-mail i automatycznie je importować. <br/> Po zaimportowaniu wiadomości e-mail zostanie oznaczona jako przeczytana. <br/> Konfiguracja ustawienia dla <a href=\"https://support.google.com/mail/answer/7126229?hl=en\" target=\"_blank\">Gmail</a>, <a href=\"https://support.office.com/en-us/article/pop-imap-and-smtp-settings-for-outlook-com-d088b986-291d-42b8-9564-9c414e2aa040\" target=\"_blank\">Outlook.com</a>, <a href=\"https://help.yahoo.com/kb/SLN4075.html\" target=\"_blank\">Yahoo</a>.",
"enabled": "Włącz skanowanie poczty przychodzącej",
"hostname": "Host IMAP",
"port": "Port IMAP (143 or 993)",
"username": "Użytkownik IMAP",
"password": "Hasło IMAP",
"tag": "Etykieta dodawana do za zaimportowanych dokumentów",
"test": "Przetestuj połączenie",
"last_sync": "Ostatnia synchronizacja: {{ data.date | date: 'medium' }}, {{ data.count }} zaimportowano {{ data.count > 1 ? 's' : '' }} dokumentów",
"test_success": "W poczcie przychodzącej jest ({{ count }} <strong>nieprzeczytanych</strong> wiadomoś{{ count > 1 ? 'ci' : 'ć' }})",
"test_fail": "Wystąpił błąd podczas łączenia się ze skrzynką odbiorczą, sprawdź ustawienia",
"saved": "Konfiguracja IMAP została zapisana pomyślnie",
"autoTagsEnabled": "Automatycznie dodawaj etykiety z wiersza tematu oznaczonego #",
"deleteImported": "Usuń wiadomość ze skrzynki pocztowej po zaimportowaniu"
},
"monitoring": {
"background_tasks": "Zadania w tle",
"queued_tasks": "Obecnie w kolejce znajduje się {{count}} zadań.",
"queued_tasks_explain": "Przetwarzanie plików, tworzenie miniatur, aktualizacja indeksu, optyczne rozpoznawanie znaków to zadania w tle. Duża liczba nieprzetworzonych zadań spowoduje niekompletne wyniki wyszukiwania.",
"server_logs": "Dziennik serwera",
"log_date": "Data",
"log_tag": "Etykieta",
"log_message": "Wiadomość",
"indexing": "Indeksowanie",
"indexing_info": "Jeśli zauważysz rozbieżności w wynikach wyszukiwania, możesz spróbować wykonać pełne reindeksowanie. Wyniki wyszukiwania będą niekompletne, dopóki ta operacja nie zostanie wykonana.",
"start_reindexing": "Rozpocznij pełne reindeksowanie",
"reindexing_started": "Rozpoczęto ponowne indeksowanie. Poczekaj, aż nie będzie już żadnych zadań w tle."
},
"session": {
"title": "otwarte sesje",
"created_date": "Utworzono dnia",
"last_connection_date": "Data ostatniego połączenia",
"user_agent": "From",
"current": "Bieżący",
"current_session": "To jest bieżąca sesja",
"clear_message": "Wszystkie inne urządzenia podłączone do tego konta zostaną odłączone",
"clear": "Wyczyść pozostałe sesje"
},
"vocabulary": {
"title": "Hasła słownikowe",
"choose_vocabulary": "Wybierz słownik do edycji",
"type": "Rodzaj",
"coverage": "Zakres",
"rights": "Prawa",
"value": "Wartość",
"order": "Kolejność",
"new_entry": "Nowa pozycja"
},
"fileimporter": {
"title": "Wsadowy importer plików",
"advanced_users": "Dla zaawansowanych użytkowników!",
"need_intro": "Jeśli potrzebujesz:",
"need_1": "Importuj katalog plików naraz",
"need_2": "Przeskanuj katalog w poszukiwaniu nowych plików i zaimportuj je",
"line_1": "Idź do <a href=\"https://github.com/sismics/docs/releases\">sismics/docs/releases</a> i pobierz narzedzie importu dla twojego systemu.",
"line_2": "Sprawdź <a href=\"https://github.com/sismics/docs/tree/master/docs-importer\">instrukcję</a> jak używać tego narzędzia.",
"line_3": "Twoje pliki zostaną zaimportowane w dokumentach zgodnie z konfiguracją importera plików.",
"download": "Pobierz",
"instructions": "Instrukcje"
}
},
"feedback": {
"title": "Przekaż nam swoją opinię",
"message": "Jakieś sugestie lub pytania dotyczące Teedy? Słuchamy cię!",
"sent_title": "Wysłano opinię`",
"sent_message": "Dziękujemy za twoją opinię! Pomoże nam to uczynić Teedy jeszcze lepszym."
},
"import": {
"title": "Importowanie",
"error_quota": "Osiągnięto limit, skontaktuj się z administratorem, aby zwiększyć limit",
"error_general": "Wystąpił błąd podczas próby zaimportowania pliku, upewnij się, że jest to prawidłowy plik EML"
},
"app_share": {
"main": "Poproś o łącze do udostępnionego dokumentu, aby uzyskać do niego dostęp",
"403": {
"title": "Brak dostępu",
"message": "Dokument, który próbujesz wyświetlić, nie jest już udostępniany"
}
},
"directive": {
"acledit": {
"acl_target": "For",
"acl_permission": "Uprawnienia",
"add_permission": "Dodaj uprawnienie",
"search_user_group": "Wyszukaj użytkownika lub grupę"
},
"auditlog": {
"log_created": "utworzony",
"log_updated": "zaktualizowany",
"log_deleted": "usunięty",
"Acl": "ACL",
"Comment": "Komentarz",
"Document": "Dokument",
"File": "Plik",
"Group": "Grupa",
"Route": "Przepływ",
"RouteModel": "Model przepływu",
"Tag": "Etykieta",
"User": "Użytkownik",
"Webhook": "Webhook"
},
"selectrelation": {
"typeahead": "Wpisz tytuł dokumentu"
},
"selecttag": {
"typeahead": "Wybierz etykietę"
},
"datepicker": {
"current": "Dzisiaj",
"clear": "Czyść",
"close": "Zakończ"
}
},
"filter": {
"filesize": {
"mb": "MB",
"kb": "kB"
}
},
"acl": {
"READ": "Do odczytu",
"READWRITE": "Do zapisu i odczytu",
"WRITE": "Do zapisu",
"USER": "Użytkownik",
"GROUP": "Grupa",
"SHARE": "Udostępnienienie"
},
"workflow_type": {
"VALIDATE": "Sprawdzenie",
"APPROVE": "Zatwierdzenie"
},
"workflow_transition": {
"APPROVED": "Zatwierdzony",
"REJECTED": "odrzucony",
"VALIDATED": "Sprawdzony"
},
"validation": {
"required": "Wymagany",
"too_short": "Za krótki",
"too_long": "Za długi",
"email": "Musi być prawidłowy adres e-mail",
"password_confirm": "Hasło i potwierdzenie hasła muszą być zgodne",
"number": "Wymagana liczba",
"no_space": "Spacje i dwukropki są niedozwolone",
"alphanumeric": "Dozwolone są tylko litery i cyfry"
},
"action_type": {
"ADD_TAG": "Dodaj etykietę",
"REMOVE_TAG": "Usuń etykietę",
"PROCESS_FILES": "Przetwarzane pliki"
},
"pagination": {
"previous": "Poprzedni",
"next": "Następny",
"first": "Pierwszy",
"last": "Ostatni"
},
"onboarding": {
"step1": {
"title": "Pierwszy raz?",
"description": "Jeśli to Twój pierwszy raz na Teedy, kliknij przycisk Dalej, w przeciwnym razie możesz mnie zamknąć."
},
"step2": {
"title": "Dokumenty",
"description": "Teedy jest zorganizowany w dokumentach, a każdy dokument zawiera wiele plików."
},
"step3": {
"title": "Pliki",
"description": "Możesz dodawać pliki po utworzeniu dokumentu lub przed skorzystaniem z tego obszaru szybkiego przesyłania."
},
"step4": {
"title": "Wyszukiwanie",
"description": "To jest główny sposób na odzyskanie dokumentów. Istnieje również zaawansowane wyszukiwanie za pomocą przycisku lupy."
},
"step5": {
"title": "Etykiety",
"description": "Dokumenty można organizować w znaczniki (przypominające superfoldery). Utwórz je tutaj."
}
},
"yes": "Tak",
"no": "Nie",
"ok": "OK",
"cancel": "Anuluj",
"share": "Udostępnij",
"unshare": "Udwołaj udostępnianie",
"close": "Zamknij",
"add": "Dodaj",
"open": "Otwórz",
"see": "Zobacz",
"save": "Zapisz",
"export": "Eksportuj",
"edit": "Edytuj",
"delete": "Usuń",
"rename": "Zmień nazwę",
"download": "Pobierz",
"loading": "Ładowanie...",
"send": "Wyślij",
"enabled": "Włączony",
"disabled": "Wyłączony"
}

View File

@ -71,7 +71,9 @@
<span ng-switch-when="fr">Français</span>
<span ng-switch-when="de">Deutsch</span>
<span ng-switch-when="es">Española</span>
<span ng-switch-when="ru">русский</span>
<span ng-switch-when="el">Ελληνικά</span>
<span ng-switch-when="ru">Pусский</span>
<span ng-switch-when="pl">Polski</span>
<span ng-switch-when="zh_CN">简体中文</span>
<span ng-switch-when="zh_TW">繁體中文</span>
</span>
@ -82,8 +84,10 @@
<li><a href ng-click="changeLanguage('fr')" ng-class="{ 'bg-info': currentLang == 'fr' }">Français</a></li>
<li><a href ng-click="changeLanguage('de')" ng-class="{ 'bg-info': currentLang == 'de' }">Deutsch</a></li>
<li><a href ng-click="changeLanguage('es')" ng-class="{ 'bg-info': currentLang == 'es' }">Española</a></li>
<li><a href ng-click="changeLanguage('ru')" ng-class="{ 'bg-info': currentLang == 'ru' }">русский</a></li>
<li><a href ng-click="changeLanguage('zh_CN')" ng-class="{ 'bg-info': currentLang == 'zh_CN' }">简体中文</a></li>
<li><a href ng-click="changeLanguage('el')" ng-class="{ 'bg-info': currentLang == 'el' }">Ελληνικά</a></li>
<li><a href ng-click="changeLanguage('ru')" ng-class="{ 'bg-info': currentLang == 'ru' }">Pусский</a></li>
<li><a href ng-click="changeLanguage('pl')" ng-class="{ 'bg-info': currentLang == 'pl' }">Polski</a></li>
<li><a href ng-click="changeLanguage('zh_CN')" ng-class="{ 'bg-info': currentLang == 'zh_CN' }">简体中文</a></li>
<li><a href ng-click="changeLanguage('zh_TW')" ng-class="{ 'bg-info': currentLang == 'zh_TW' }">繁體中文</a></li>
</ul>
</li>